Home Sự Kiện Mùa Vu Lan, đi lễ chùa vãn cảnh, cầu bình an gia đạo