Home Đời Sống Đánh giá xe Royal Enfield Bullet 500: Thiết kế, Động cơ, Giá bán